ᓄᓇᕗᑦ ᓴᐃᒻᒪᑎᖓ

ᓄᓇᕗᑦ ᓴᐃᒻᒪᑎᖓ ᓴᖅᑭᑕᐅᕐᖓᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᐃᕐᕆᓕ 1, 1999-ᖑᑎᓪᓗᒍ.flag of Nunavut

ᐅᓪᓗᕆᐊᓐᖑᐊᖅ ᓂᕿᑦᓱᐃᑦᑐᕐᒥᒃ ᑕᐃᔭᐅᔪᖅ, ᑖᓐᓇ ᐅᓪᓗᕆᐊᖅ ᑕᒻᒪᕇᒃᑯᑎᒋᔭᐅᕙᒃᑐᑐᖃᐅᖕᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓪᓚᕆᒃᖢᓂ.

 ᐃᓄᒃᓱᓐᖑᐊᖅ (ᕿᑎᐊᓃᑦᑐᖅ) ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐅᕗᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᒻᒪᕇᒃᑯᑎᒋᕙᒃᑕᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᒥ ᐃᖏᕐᕋᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒋᓪᓗᓂ ᓄᓇᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂᒃ.

 ᓄᓇᕗᑦ ᓴᐃᒻᒥᑎᖓ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐋᓐᓄᓘ ᖄᐱᖕᒧᑦ ᐸᖕᓂᖅᑑᕐᒥᐅᒧᑦ.

ᑐᖑᔪᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᖅᓱᖅᑐᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕗᖅ ᓄᓇᒥᒃ, ᑕᕆᐅᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᓚᖕᒥᒃ. ᐊᐅᐸᖅᑐᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕗᖅ ᑲᓇᑕᒧᑦ.