ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐱᖁᔭᓕᐅᖅᑎᐅᓐᖑᐊᕐᓂᖏᑦ

ᑭᓱᖕᒪᑕ? 

ᐃᓱᒪᓚᐅᖅᓯᒪᒍᕕᑦ ᑭᓱᓕᕆᕙᖕᒪᖔᑕ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᑦ? ᖃᓄᐃᓕᐅᖃᑦᑕᕐᒪᖔᑕᓗ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ, ᐅᕝᕙᓗ, ᖃᓄᖅ ᐱᖁᔭᒃᓴᑦ ᐱᖁᔭᓐᖑᖅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕐᒪᖔᑕ? ᐃᓱᒫᓗᒍᑎᖃᖅᐱᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᑦᓯᓐᓃ? ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᓐᖑᐊᕐᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᓂᖏᑎᒍᑦ ᐃᓚᐅᔪᓐᓇᕋᔭᖅᐳᑎᑦ. ᐊᒻᒪ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᕆᓗᒍ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᒃᑲᔭᖅᐳᑎᑦ!youth parliament 2006 small

ᖃᓄᐃᓕᐅᕋᔭᖅᐱᑕᓕ? 

  • • ᕿᒥᕐᕈᓇᒃᑕᐅᓗᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖓ
  • • ᐃᓚᐅᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᓐᓈᑦ ᑲᑎᒪᔪᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖁᕐᓗᑎᒃ ᑭᓱᓕᕆᖃᑦᑕᕐᒪᖔᑕ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᖃᑕᐅᔪᑦ
  • • ᐅᖃᖅᑎᓐᖑᐊᖑᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ, ᓯᕗᓕᖅᑎᓐᖑᐊᖑᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ, ᒥᓂᔅᑕᐅᓐᖑᐊᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᑐᐃᓐᓇᐅᓐᖑᐊᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ
  • • ᑎᑎᕋᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖏᓐᓂᒃ, ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᒥᓂᔅᑕᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖏᓐᓂᒃ
  • • ᐃᓚᐅᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐅᓪᓗᓕᒫᖅ ᑲᑎᒪᕐᔪᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ

ᖃᖓᒃᑯᑦ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖃᑦᑕᖅᐸᑦ?  

ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐱᖁᔭᓕᐅᖅᑎᐅᓐᖑᐊᕋᔭᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᓗᑎᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓᓂ ᓄᕕᐱᕆ ...

ᑭᓇᒃᑯᑦ ᐃᓚᐅᔪᒪᔾᔪᑎᓂᒃ ᑕᑕᑎᕆᔪᓐᓇᖅᐸᑦ? youth parliament 2008 small

ᑭᓇᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓗᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓗᐊᓂ.  

ᖃᓄᕐᓕ ᐱᓇᓱᖃᑕᐅᒐᔭᕋᒪ? 

ᑐᓴᒐᒃᓴᒃᑲᓐᓂᕐᓂᒃ ᐱᔪᒪᒍᕕᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐱᖁᔭᓕᐅᖅᑎᐅᓐᖑᐊᕐᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᓂᖏᓐᓄᑦ, ᑐᓴᖅᑎᓐᑐᓐᓇᖅᐸᑦ ᐅᓇ: 

ᓯᓐᑎ ᕆᓂ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨ 
ᓄᓇᕗᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐊᓂ 
ᑎᑎᖅᑲᕐᓂᐊᕐᕕᐊ 1200 ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ 
X0A 0H0

ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: crennie@assembly.nu.ca 
ᐅᖄᓚᐅᑦ: 867.975.5156

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓯᓚᑖᓂᕐᒥᐅᑕᑦ ᐅᖄᓚᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᒧᑦ: 1.877.334.7266 ᐅᕝᕙᓗ ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨᖓᓐᓂᒃ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᒧᑦ.

ᓇᓃᖃᑦᑕᕐᒪᑕ?

ᐃᖃᓗᖕᓂ! ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇᓕᒡᔪᐊᖁᑎᖓᓐᓂ

ᓇᓂᓕ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐱᖁᔭᓕᐅᖅᑎᐅᓐᖑᐊᕐᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᒐᔭᖅᐸᑦ?

ᓄᓇᕗᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖓᓂ.