ᐱᖁᔭᒃᓴᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᑦ

Bills that have been passed become the responsibility of the Nunavut Department of Justice.

For information about Bills and Legislation, please visit our About Bills and Legislation page.

Below is a list of bills currently before the Assembly.

Bill Number / Title ᖃᐅᔨᒃᑲᐅᑦ ᐅᓪᓗᖓ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᐅᖃᓕᒫᖅᑕᖅ ᑐᒡᓕᐊᓂ ᐅᖃᓕᒫᖅᑕᖅ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᑲᑎᒪᑐᐃᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᐱᖓᔪᐊᓂ ᐅᖃᓕᒫᖅᑕᖅ ᑲᒥᓴᓇᐅᑉ ᐊᖏᖅᑖ
ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 7
ᐊᑐᖅᑕᐅᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᕐᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐃᓕᓴᐃᔾᔪᑕᐅᔪᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ
ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 6
ᐱᖁᔭᖅ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᔪᖅ ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ
ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 5
ᐱᖁᔭᖅ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᐱᖁᔭᐃᑦ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥᑦ ᐅᓪᓗᕆᔭᐅᑎᓪᓗᒍ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓇᐃᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᓪᓗ