ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐃᖅᓱᒐᖓᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐊᑕ ᐃᖅᓱᒐᖅ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᒃ ᑕᖅᑲᒃᑯᓄᖓ ᑕᑯᔭᐅᕐᖓᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᒫᔾᔨ 30, 1999-ᒥ.  ᓄᓇᕗᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐊᓄᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ Maceᓯᕗᓪᓕᖅᐹᑦᑎᐊᕐᒥ ᑲᑎᒪᕐᔪᐊᕐᓂᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᐃᕐᕆᓕ 1, 1999-ᒥ ᐃᓯᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᖅᓱᒃᑎᒧᑦ.

ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᕐᔪᐊᕐᓂᕆᓂᐊᖅᑕᖓᑕ ᐅᓪᓗᖏᓐᓂ ᖃᐅᑕᒫᖅ ᐃᖅᓱᒃᑎ ᐃᖅᓱᒐᕐᒥᒃ ᐃᓯᖅᓯᕙᒃᐳᖅ ᑕᓕᖅᐱᐊᑕ ᑐᐃᖓᓂ ᐃᖅᓱᒃᖢᓂᐅᒃ, ᒪᓕᒃᑎᖃᖅᖢᓂ ᐱᔨᑲᑖᓂᒃ, ᑎᑎᕋᖅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᖅᑎᒥᒃ ᑲᑎᒪᕐᔪᐊᕐᕕᖕᒧᓐᖓᐅᑎᓪᓗᓂᒋᑦ.

ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᑲᑎᒪᕐᔪᐊᕐᕕᖓᓂ, ᐃᖅᓱᒐᖅ ᑎᒍᒥᐊᖅᑕᐅᓐᖑᐊᖅᐳᖅ ᓴᓇᐅᒐᓄᑦ ᐅᔭᖅᑲᓂᒃ ᓴᓇᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᖑᑎᓐᖑᐊᕐᒧᑦ ᐊᕐᓇᓐᖑᐊᕐᒧᓪᓗ.  ᑕᐃᒫᒃ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᑐᑭᖃᖅᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᑕᒪᒃᑮᒃ ᐊᖑᑏᑦ ᐊᕐᓇᐃᓪᓗ ᓇᓕᖅᑯᐊᕇᒃᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ.  ᑯᐃᓐ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᐃᑦ ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ, ᐃᖅᓱᒐᖅ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᕗᖅ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒦᑦᑐᒧᑦ ᐊᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒦᑦᑐᒧᓪᓗ.  ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒧᑦ ᐃᓕᔭᐅᓯᒪᕙᒃᐳᖅ ᐅᖃᖅᑎ ᑲᑎᒪᕐᔪᐊᕐᕕᖕᒦᑎᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒍ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒧᑦ ᐃᓕᔭᐅᕙᒃᖢᓂ ᓄᖅᑲᖓᓚᐅᑲᒃᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᑎᒪᑐᐃᓐᓇᕐᓂᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒍ.

1100 ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐃᖅᓱᒐᖅ ᓱᒋᐊᕈᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓴᐳᒻᒥᐅᓯᖅᑕᐅᓯᒪᓂᐊᕐᒪᑕ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐃᕖᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᕐᔪᐊᖏᑦ.  ᐃᖅᓱᒃᑎ ᐱᔭᒃᓴᖅᑖᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓴᐳᒻᒥᔨᐅᓂᕐᒥᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᕐᔪᐊᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᓱᒐᖅ ᓱᒋᐊᕈᑎᒋᓪᓗᓂᐅᒃ ᐱᓯᒪᓚᐅᖅᓯᒪᕚ.  ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᖅᑐᖅ, ᐃᖅᓱᒐᖅ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐅᕗᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖅᑖᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓂᒃ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᓱᒐᖅ ᓴᓇᓯᒪᕗᖅ ᑑᒑᓕᐅᑉ ᑑᒑᖓᓂᑦ.  ᐃᖅᓱᒐᕐᒧᑦ ᓂᐱᑎᓯᒪᔪᑦ ᓂᕐᔪᑎᓐᖑᐊᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐅᕗᑦ ᐊᑕᐅᓯᓐᖑᖅᑎᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇ, ᑕᕆᐅᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᕐᕕᒋᕙᒃᑕᕗᑦ.  ᖃᖅᓴᐅᓐᖑᐊᑦ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᕗᑦ ᐊᑐᖅᖢᑎᒃ ᓇᓂᓯᕕᖕᒥ ᓴᕕᒃᓴᖅᑖᖑᓯᒪᔪᓂᑦ, ᓂᐊᖂᑎᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᖄᖓᓄᑦ ᐃᓕᓯᕕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᓴᓐᓂᖓᔪᕐᒥᒃ.  ᓴᓐᓂᖓᔪᓐᖑᐊᖅ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐅᕗᖅ ᐅᐱᒋᔭᖃᕐᓂᑦᑎᓐᓂᒃ ᑯᐃᓐᒥᒃ ᑕᕆᐅᑉ ᐊᑭᐊᓂᕐᒥᐅᒥᒃ.  ᐃᓄᓐᖑᐊᑦ ᐃᖅᓱᒐᕐᒥᒃ ᑎᒍᒥᐊᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕗᑦ ᐃᓚᔮᕇᑦ ᖃᑕᓐᖑᑎᒌᑦ ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ.

ᐃᓐᓇᑐᖃᓐᖑᐊᖅ ᓯᕗᒃᑲᖅᑕᖅᑎᒋᔭᐅᕗᖅ ᓯᕗᓂᒃᓴᒧᐊᖅᐸᓪᓕᐊᓐᖑᐊᖅᑐᓄᑦ.  ᐊᖑᑎᓐᖑᐊᖅ ᐊᕐᓇᓐᖑᐊᕐᓗ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐅᕘᒃ ᓇᓕᖅᑯᐊᕇᒃᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ.  ᖃᖅᓴᐅᓐᖑᐊᑦ ᕿᑎᐊᓃᑦᑐᖅ ᐊᖕᒪᓗᖅᑕᖅ ᐅᔭᖅᑲᒥᒃ ᑐᖑᔪᖅᑕᒥᒃ ᓴᓇᓯᒪᕗᖅ, ᕿᒻᒥᕈᕐᒥᓐᖔᖅᖢᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᑖᓐᓇ ᑐᖑᔪᖅᑕᓂᒃ ᐅᔭᕋᖃᖅᑐᑐᐊᖑᖃᑕᐅᓪᓗᓂ ᐱᖓᔪᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ.  ᐅᔭᕋᑦᑎᐊᕙᐃᑦ ᑲᓚᖃᐅᖅᑐᑦ ᓂᐊᖂᑎᓐᖑᐊᕐᒧᑦ ᐃᓕᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒡᒐᒧᑦ ᓴᓇᔭᐅᓂᑰᕗᑦ ᓴᓇᓐᖑᐊᖅᑎᐅᓚᐅᖅᑐᓄᑦ.  ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᓕᒎᔭᒃᓴᔭᐃᑦ, ᑐᖑᔪᐊᖓᔪᑦ ᐅᔭᖅᑲᑦ, ᐊᐅᐸᖅᑐᑦ, ᕿᕐᓂᖅᑕᑦ, ᐆᔭᐅᔭᖅ, ᑐᖑᔪᖅᑕᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓐᓅᔭᐃᑦ ᐅᔭᖅᑲᑦ.  ᐃᖅᓱᒐᐅᑉ ᐃᓱᑦᑎᐊᖑᓂ ᐃᓕᓯᓯᒪᔪᖃᖅᑐᖅ 2 ¼-ᒥᒃ ᓴᓐᖏᓂᓕᒃ ᐊᓕᒎᔭᖅ ᔨᐅᕆᑰ ᐅᔭᕋᒃᓯᐅᕐᕕᖓᓐᓂᓐᖔᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐅᐊᓕᓂᖓᓂ. 

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐅᔭᕋᑦᑎᐊᕙᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᓐᖑᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖅᓱᒐᕐᒦᑦᑐᑦ ᓄᓇᕗᒥᓐᖔᖅᑐᐃᓐᓇᐃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᓐᖑᐊᖅᑎᐅᓚᐅᖅᑐᑦ.  ᑖᓐᓇ ᐃᖅᓱᒐᖅ ᐊᑕᐅᓯᐊᑦᑎᐊᖅᖢᓂ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓯᓚᑖᓅᕈᔾᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ, ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒧᑦ.

ᐃᖅᓱᒐᕐᒥᒃ ᓴᓇᔨᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ:

  • ᐃᓄᒃ ᓵᓕ - ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ
  • ᐹᓪ ᒪᓕᑭ - ᓇᐅᔮᑦ
  • ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᓴᐃᒪᑕᖅ ᐱᑦᓯᐅᓛᖅ - ᑭᒻᒥᕈᑦ
  • ᒫᑎᐅ ᓄᕿᓐᖓᖅ - ᐃᖃᓗᐃᑦ
  • ᒥᐊᓕᐊᓄ ᐊᐅᐱᓛᕐᔪᒃ - ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ
  • ᔫᓯᐱ ᓱᖅᖤᒃ - ᐅᖅᓱᖅᑑᖅ

ᐃᖅᓱᒐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖ ᐃᔾᔪᐊᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓐᖏᓚᑦ, ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑐᐊᖑᓪᓗᑎᒡᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐊᓄᑦ, ᐃᔾᔪᐊᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓐᖏᖢᑎᒃ ᑎᑎᕋᖅᑎᐅᑉ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓐᓄᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᓐᖏᓪᓗᑎᒃ.