ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᖃᑕᐅᔪᖅ ᐋᕐᓗᖅ ᒪᐃᓐ

Member Photo
Constituency
ᐊᕐᕕᐊᑦ ᐅᐊᖕᓇᖓ−ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ
Duties

ᒥᓂᔅᑕ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ

ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᓕᒃ ᐃᒻᒥᓃᖅᑕᐃᓕᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ

ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᖅ ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ

Legislative Office

ᐅᖄᓚᐅᑖ: (867) 975-5151
ᓱᒃᑲᔪᒃᑰᕈᑖ: (867) 975-5051
ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑖ: jmain6@gov.nu.ca

Constituency Office

P.O. Box 242
Arviat, NU
X0C 0E0
ᐅᖄᓚᐅᑖ: (867) 857-4201
ᓱᒃᑲᔪᒃᑰᕈᑖ: (867) 857-4205
ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑖ: johnmain@arviatnorthmla.ca

 

General Delivery
Whale Cove, NU
X0C 0J0
ᐅᖄᓚᐅᑖ: (867) 896-9612
ᓱᒃᑲᔪᒃᑰᕈᑖ: (867) 896-9622
ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑖ: johnmain@whalecovemla.ca

ᔮᓐ ᒪᐃᓐ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᖁᔭᐅᓪᓗᓂ ᐊᕐᕕᐊᑦ ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ−ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᕐᒥᐅᓄᑦ 6−ᖓᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᓂᖓ ᓂᕈᐊᓚᐅᕐᐳᑦ ᒪᐃᓐ ᐱᔨᑦᑎᕋᖁᓪᓗᒍ ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᓄᕕᐱᕆ 2021−ᒥ. ᐊᖏᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᓂᖕᒧᑦ ᓄᕕᐱᕆ 19, 2021-ᒥᑦ. ᒫᓐᓇ ᒥᓂᔅᑕᐅᔪᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ, ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᓕᒃ ᐃᓅᓯᕐᒥᑦ ᑭᐱᓯᑦᑕᐃᓕᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᓂᔅᑕᐅᓪᓗᓂ ᑲᒪᒋᔭᓕᒃ ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑖᓂᑦ.

ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᑎᐅᖃᑕᐅᓪᓗᓂ 5−ᒋᓕᖅᑕᖓᓄᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ, ᒥᔅᑕ ᒪᐃᓐ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᕆᔭᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ ᒪᓕᒐᓕᐊᖑᔪᒪᔪᓄᑦ, ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᔨᐅᓪᓗᓂ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᓂᕆᔭᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᔨᐅᓪᓗᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ.

ᒥᔅᑕ ᒪᐃᓐ ᐱᕈᖅᓴᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᕐᕕᐊᓂ. ᐱᔭᕇᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓗᒻᒥ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓚᐅᖅᑐᖅ ᒪᐅᓐᑦ ᐋᓕᓴᓐ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᔾᔪᐊᖓᓂ, ᐱᔭᕇᖅᑐᓂ 2002-ᒥ ᐸᐃᑉᐹᑖᖅᑐᓂ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ. ᒪᐃᓐ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᓚᖃᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐋᔅᓗ, ᓄᐊᕙᐃᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᓐᓈᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓂᒃ (UNESCO) ᐱᐅᕆᔅ, ᕗᕌᓐᓯᒥ.

ᒪᐃᓐ ᖃᔅᓯᒐᓚᖕᓂᑦ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖅᓯᒪᔪᖅ, ᐃᓚᐅᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᑕᓚᕕᓴᒃᑯᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨ ᑲᓇᑕᒥ ᑕᑯᓐᓇᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑭᒡᒐᖅᑐᕐᕕᖓᓂ, ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨ ᐊᕐᕕᐊᓂ ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯᓐᓂ, ᐊᒻᒪ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑎᐅᔪᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎᐅᓪᓗᓂ ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ. ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓚᐅᙱᑎᓪᓗᒍ, ᒪᐃᓐ ᓇᖕᒥᓂᖅ−ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔨᐅᓪᓗᓂ.

ᒪᐃᓐ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓖᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᑯᓗ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᒃᑯᓐᓄᑦ.

ᒥᔅᑕ ᒪᐃᓐ ᓄᓕᐊᖓᓗ ᐊᒫᓐᑕ ᕼᐊᓐᓴᓐ, ᐅᐱᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᖏᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᑦ ᐋᒐᔅᑕᔅ ᐊᖕᒫᖅ, ᐆᑎᓐ ᐃᕼᐅᒪᑕᓈᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᐃᕝ ᐊᕐᓇᕼᐊᐅᖓᖅ.