ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐅᓂᒃᑳᖏᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᐊᕕᓂᖏᓪᓗ - 4th

inuksuk bullet   

ᔫᓂ 2017

ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᔪᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᖏᓐᓄᑦ, ᐃᒻᒥᒃᑰᖅᑐᓄᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᒻᒧᑦ ᐱᓕᕆᖦᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᑎᒥᐅᔪᓄᑦ − ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᒥᓂᖏᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᒥᓂᖏᓐᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᓐᖑᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᒥᓴᓇᐅᔫᑉ 2016−ᒥ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᒥᓂᖏᓐᓂᑦ ᑲᓐᖑᓇᖅᑐᓕᕆᔾᔪᑎᖏᓐᓂᑦ ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᔪᖅᓯᐅᓚᐅᖅᑐᓂ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥᒃ.

ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᔪᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᖏᓐᓄᑦ, ᐃᒻᒥᒃᑰᖅᑐᓄᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᒻᒧᑦ ᐱᓕᕆᖦᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᑎᒥᐅᔪᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᒥᓂᖏᑦ − ᔫᓂ 6, 2017

ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᕕᓂᕐᓄᑦ, ᐃᒻᒥᒃᑰᖅᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔨᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᑎᒥᐅᔪᓄᑦ ᑲᒪᔪᑦ - ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖓᑦ ᕿᒥᕐᕈᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᑦᑕ ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᔪᖅᓯᐅᖅᑎᒃᑯᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖓᓐᓂᒃ 2017-ᒥ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᓯᕈᑎᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ

PAIOOE ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖅ - ᔫᓂ 5, 2017

ᐊᒃᑑᕙ 2016

ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᑲᒪᔪᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᕕᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐃᒻᒥᒃᑰᖅᑐᓂᒡᓗ ᐱᓕᕆᔨᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᑎᒥᐅᔪᓂᒃ - ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᑦ ᕿᒥᕐᕈᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ 2015-2016-ᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᒻᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖓᓂᒃ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᓐᖑᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᒥᓴᓇᖓᑦᑕ ᓄᓇᕗᑦ

ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑎᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᕕᓂᖏᓐᓄᓪᓗ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖅ - ᐊᒃᑑᕙ 25, 2016

ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᑲᒪᔪᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᕕᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐃᒻᒥᒃᑰᖅᑐᓂᒡᓗ ᐱᓕᕆᔨᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᑎᒥᐅᔪᓂᒃ - ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᑦ ᕿᒥᕐᕈᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ 2015-2016-ᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᒻᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖓᓂᒃ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᓐᖑᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᒥᓴᓇᖓᑦᑕ ᓄᓇᕗᑦ

ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑎᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᕕᓂᖏᓐᓄᓪᓗ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖅ - ᐊᒃᑑᕙ 24, 2016

ᓯᑎᐱᕆ 2016

ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᒥᓂᕐᓂᑦ, ᐃᒻᒥᒃᑰᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᓪᓗ ᑎᒥᐅᔪᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᖏᑦ 2014-15-ᒥ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᒧᑦ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᓯᑎᐱᕆ 15, 2016

ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᒥᓂᕐᓂᑦ, ᐃᒻᒥᒃᑰᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᓪᓗ ᑎᒥᐅᔪᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᖏᑦ 2015-16-ᒥ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅ ᑐᓴᕈᑎᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᓐᖑᓇᖅᑎᑕᐅᔪᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᒥᓯᓇᒥᒃ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᓯᑎᐱᕆ 14, 2016 ᓯᑎᐱᕆ 13, 2016

ᐃᖃᓗᐃᑦ 2016

ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑎᐅᔪᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᕕᓂᖏᓐᓄᖅ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒥᓴᓇᐅᑉ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑏᑦ ᐅᓂᒃᑳᖏᓐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᓇᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ 2012-2013, 2013-2014 ᐊᒻᒪ 2014-2015 ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᑕᐃᒎᓯᓕᐅᖅᑏᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑏᑦ ᐅᓂᒃᑳᖏᓐᓂᒃ

ᐃᖃᓗᐃᑦ 29, 2016

ᔮᓄᐊᕆ 2016

ᑲᑎᒪᔾᔪᑎᒥᓃᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᒪᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᐊᑕᖏᖅᑐᑎᒃ ᑳᓪᒥᐊᒃᑯᑦ, ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓄᐊᑦᑯᑦ, ᐊᒻᒪ ᕘᔅᑎᐊᒃᑯᑦ ᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᖏᓐᓂᒃ ᑕᓚᕖᓴᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔾᔪᑎᖃᕐᓂᖅ ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᔮᓄᐊᕆ 26, 2016

ᓄᕕᐱᕆ 2015

ᒥᓂᔅᑕᐅᕕᖓᑦᑕ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑭᐅᔾᔪᑎᖏᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ: ᕿᒥᕐᕈᓂᖅ 2015−ᒧᑦ ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᔪᖅᓯᐅᖅᑎᒻᒪᕆᐅᑉ ᐅᓂᒃᑳᖏᓐᓂᒃ ᑎᒍᔭᖑᒪᕕᓐᓅᖓᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ

ᑭᐅᔾᔪᑎᒋᑉᓗᒋᑦ ᑲᑎᒪᔨᐊᓛᖑᔪᓄᑦ ᑕᐅᑐᒐᖃᖅᑐᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᓐᓂᕆᔭᖓᓂᒃ ᐊᒪᓗ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᑐᖅᑯᖅᑐᐃᕖᑦ ᐅᓂᑉᑳᖅ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒧᑦ 2012-2013 ᐊᒪᓗ 2013-2014 ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐅᓂᑉᑳᑦ ᑐᑭᓯᐊᒪᔾᔪᑎᓄᑦ ᐊᒪᓗ ᐊᓯᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᑲᒥᓯᓇᒥᑦ.

ᑭᐅᔪᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᒃᑲᓐᓂᕐᑎᓄᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑕᖏᓐᓄᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓪᓗ ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᕕᖏᓐᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒻᒪᕆᖕᒧᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ 2014-ᒥ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᖃᑕᙳᑎᒌᓄᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ

ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑭᐅᔾᔪᑎᖓᑦ ᑲᑎᒪᔨᐊᓛᓄᑦ ᑕᐅᑐᒐᖃᕐᓂᖓᓐᓄᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᓐᓂᕆᔭᖓᓂᒃ ᐊᒪᓗ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᑐᖅᑯᖅᑐᐃᕖᑦ.

ᑭᒡᒍᓰᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᓄᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᑦ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᐅᑐᐱᕆ 29, 2014 ᐅᓂᒃᑳᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓚᐅᖕᓂᖏᓐᓄᑦ 2012-2013 ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᑦ ᐅᖃᐅᓯᖕᓄᑦ ᑲᒥᓯᓇᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ

ᓄᕕᐱᕆ 2015

ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᒪᓕᒐᕐᓄᑦ, ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒧᓐ − ᐊᑐᓕᖁᔭᓕᐊᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕆᓂᕐᒧᓐ ᓄᓇᕗᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᐅᑉ ᒪᓕᒐᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂ

ᓅᕖᕝᕙ 5, 2015

ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᒥᓂᖏᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᑲᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓐ ᐱᖁᔭᕐᒥᒃ.

ᓅᕖᕝᕙ 5, 2015

ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᓇᐅᑦᓯᖅᑐᖅᑎᐅᔪᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᖏᓐᓄᓪᓗ − ᐅᓂᒃᑳᑦ ᐱᔾᔪᑎᓖᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᒥᓂᕐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᒥᓂᖏᓐᓄᑦ 2014-2015 ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᖏᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᒥᓃᑦ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᓂᕐᒧᓐ ᑲᓐᖑᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᒥᓴᓇᐅᔪᒧᓐ ᓄᓇᕗᒥ.

ᓄᕕᐱᕆ 4, 2015

ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᓇᐅᑦᓯᖅᑐᖅᑎᐅᔪᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᖏᓐᓄᓪᓗ − ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᒥᓃᑦ ᐱᔾᔪᑎᓖᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖏᓐᓂᒃ 2013-2014 ᐊᒻᒪᓗ 2014-2015 ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᖏᓐᓂᑦ ᐅᓂᑦᑳᓕᐊᒥᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ 2015-2016 ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᓐ ᐱᓕᕆᐊᖑᒋᐊᓖᓪᓗ ᐸᕐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᓐ ᑯᐊᐳᕇᓴᐅᑉ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒥ ᓇᒻᒥᓂᖃᐅᑎᓄᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᕕᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᐅᑉ.

ᓄᕕᐱᕆ 3, 2015

ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᔾᔨᖅᓱᖅᑏᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᖏᓐᓄᓪᓗ - ᐅᓂᒃᑳᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᖏᓐᓄᑦ 2013-2014 ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᕐᓯᐅᒻᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖏᓐᓄᑦ, 2015-2016 ᑲᔪᓯᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ 2012-2017 ᖃᓄᖅᑑᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓄᑦ

ᓄᕕᐱᕆ 2, 2015

ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᔾᔨᖅᓱᖅᑏᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᖏᓐᓄᓪᓗ - ᐅᓂᒃᑳᖅ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ 2009-2012 ᐊᒻᒪ 2013-2015 ᓇᐃᓈᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐅᓂᒃᑳᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ

ᓄᕕᐱᕆ 2, 2015

ᓰᑏᕝᕙ 2015

ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᒥᓃᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᓰᑏᕝᕙ 23, 2015-ᒥ, ᓈᓚᓐᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᔪᑦ ᓇᐅᑦᓯᖅᑐᖅᑎᐅᔪᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓄᒃ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᒥᓂᖏᓐᓄᓪᓗ ᐱᓪᓗᒋᑦ 2013-2015 ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᖏᓐᓂᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᒥᓂᖏᓐᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ.


ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᑲᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᒥᓂᖏᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ - ᓰᑏᕝᕙ 23, 2015

ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᒥᓃᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᓰᑏᕝᕙ 24-25, 2015-ᒥ, ᓈᓚᓐᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᔪᑦ ᓇᐅᑦᓯᖅᑐᖅᑎᐅᔪᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓄᒃ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᒥᓂᖏᓐᓄᓪᓗ ᐱᓪᓗᒍ 2013-2014 ᐊᒻᒪ 2014-2015 ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᖏᓐᓂᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᒥᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖏᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᓐ ᑯᐊᐳᕇᓴᖓᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒥ ᓇᒻᒥᓂᖃᐅᑎᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᓐ ᑯᐊᐳᕇᓴᐅᑉ.


ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᑲᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᒥᓂᖏᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ - ᓰᑏᕝᕙ 24, 2015 ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᑲᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᒥᓂᖏᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ - ᓰᑏᕝᕙ 25, 2015 ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᑲᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᒥᓂᖏᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ - ᓰᑏᕝᕙ 25, 2015

ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᒥᓃᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᓰᑏᕝᕙ 28-29, 2015-ᒥ, ᓈᓚᓐᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᔪᑦ ᓇᐅᑦᓯᖅᑐᖅᑎᐅᔪᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓄᒃ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᒥᓂᖏᓐᓄᓪᓗ ᐱᓪᓗᒍ 2014-2015 ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᖏᓐᓂᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᒥᓂᖏᓐᓂᑦ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᓂᕐᒧᓐ ᑲᓐᖑᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᒥᓴᓇᐅᔫᑉ ᓄᓇᕗᒥ


ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᑲᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᒥᓂᖏᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ - ᓰᑏᕝᕙ 28, 2015 ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᑲᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᒥᓂᖏᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ - ᓰᑏᕝᕙ 29, 2015

ᒪᐃ 2015

ᐅᖃᐅᓯᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᒪᐃ 13ᒥ-14ᒧᓐ 2015ᒥ, ᓈᓚᓐᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᑲᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓐ ᐱᖁᔭᕐᒥᒃ - ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᖃᑕᐅᔪᑦ


ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᑲᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᒥᓂᖏᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ - ᒪᐃ 13, 2015
ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᑲᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᒥᓂᖏᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ - ᒪᐃ 14, 2015

ᔫᓂ 2015

ᐅᖃᐅᓯᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᔫᓂ 3ᒥ-4ᒧᓐ 2015ᒥ, ᓈᓚᓐᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᓇᐅᑦᓯᖅᑐᖅᑎᐅᔪᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᖓᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᖏᓐᓄᓪᓗ ᐱᓪᓗᒋᑦ 2013-2014 ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑏᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᒥᓂᖏᑦ, 2015ᒥᓐ-2016ᒧᓐ ᐱᓕᕆᐊᖑᒋᐊᓕᓐᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ 2012ᒥᓐ-2017ᒧᓐ ᐸᕐᓇᐅᑎᒻᒪᕆᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐳᓚᕋᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ.


ᓇᐅᑦᓯᖅᑐᖅᑎᐅᔪᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᖓᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᖏᓐᓄᓪᓗ, ᐅᖃᐅᓯᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ - ᔫᓂ 3, 2015
ᓇᐅᑦᓯᖅᑐᖅᑎᐅᔪᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᖓᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᖏᓐᓄᓪᓗ, ᐅᖃᐅᓯᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᔫᓂ 4, 2015


ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑎᐅᔪᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᕕᓂᖏᓐᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈᓇᖕᓂᖅ ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᔪᖅᓯᐅᖅᑎᐅᑉ 2015−ᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕆᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᓖᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᓄᓪᓚᒃᓰᕕᖕᓂᒃ

ᔫᓂ 1, 2015

ᒪᐃ 2015

ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᒥᓃᑦ ᒪᐃ 5-7, ᓈᓚᓐᓂᖅᑕᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᓇᐅᑦᑎᑐᖅᑎᐅᔪᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᒥᓂᖏᓐᓂᓪᓗ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᒃ 2015ᒥ ᑲᓇᑕᒥ ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᔪᖅᓯᐅᖅᑎᐅᑉ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᒥᓂᖏᓐᓂᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᒻᒧᓐ - ᑎᒍᔭᐅᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒥ.

ᒪᐃ 5, 2015
ᒪᐃ 6, 2015
ᒪᐃ 7, 2015

ᐊᒃᑑᕙ 2014

ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᑦ ᕿᒥᕐᕈᓇᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ 2012-2013-ᒥ ᐊᒻᒪᓗ 2014-2018-ᒥ ᐸᕐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᐊᒃᑑᕙ 30, 2014

ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᑦ ᕿᒥᕐᕈᓇᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ 2012-2013 ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᒻᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖓᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓄᑦ ᑲᒥᓴᓇᖓᑦᑕ ᓄᓇᕗᑦ

ᐊᒃᑑᕙ 29, 2014

ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖅ ᕿᒥᕐᕈᓇᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᕐᕌᒍᖏᓐᓄᑦ 2012-2013 ᐊᒻᒪᓗ 2013-2014 ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᒻᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖏᓐᓂᒃ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᓐᖑᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᒥᓴᓇᐅᑉ ᓄᓇᕗᒥ

ᐊᒃᑑᕙ 28, 2014

ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᒥᓂᖅ ᐱᔾᔪᑎᓖᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖏᓐᓂᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᔪᖅᓯᐅᖅᑎᖓᑕ ᐅᓂᒃᑲᓕᐊᒥᓂᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᖓᓄᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ 2014ᒥ ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓂᖅᑐᑎᒃ ᐅᓂᒃᑲᓕᐊᕆᔪᔭᖏᓐᓂᑦ ᐱᔾᔪᑎᓖᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᑦ ᐃᓚᒌᓄᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑕᐅᕙᑦᑐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥ

ᐊᒃᑑᕙ 27, 2014

ᓯᑎᐱᕆ 2014

ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑕᖏᓐᓂᑦ ᑮᓇᐆᔾᔭᖅᑐᕈᑎᒥᓂᕐᓂᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᖏᑦ 2014-ᒥ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᕐᔪᐊᑉ ᐅᓂᒃᑳᖓᓂᒃ - ᑲᔪᓯᒋᐊᕈᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒥ ᓄᓇᕗᒥ

ᓯᑎᐱᕆ 16, 2014
ᓯᑎᐱᕆ 17, 2014

ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑕᖏᓐᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᒥᓂᕐᓂᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᕿᒥᕐᕈᑎᓪᓗᒋᑦ 2012-2013 ᐊᒻᒪᓗ 2013-2014-ᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᒻᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᑦ ᑎᒍᓯᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᓐᖑᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᒥᓴᓇᖓᑦᑕ ᓄᓇᕗᑦ

ᓯᑎᐱᕆ 18, 2014
ᓯᑎᐱᕆ 19, 2014

ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑕᖏᓐᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᒥᓂᕐᓂᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᖏᑦ 2012-13-ᒥ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐅᓂᒃᑳᖓ ᓄᓇᕗᒥ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒥᓯᓇ ᓄᓇᕗᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖓᓄᑦ

ᓯᑎᐱᕆ 22, 2014

ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑕᖏᓐᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᒥᓂᕐᓂᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ 2014-2018 ᐸᕐᓇᐅᑎᖓᑦ ᐊᒻᒪᓗ 2012-2013-ᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅ ᖁᓪᓕᒃ ᐃᑯᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ

ᓯᑎᐱᕆ 23, 2014

ᐊᐃᐳᕈ 2014

ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑕᖏᓐᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᒥᓂᕐᓂᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦᕿᒥᕐᕈᓂᖏᑦ 2013-ᒥ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᕐᔪᐊᑉ ᐅᓂᒃᑳᖓᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖓᓄᑦ - ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᓄᓇᕗᒥ

ᐊᐃᐳᕈ 1, 2014

ᐊᐃᐳᕈ 2, 2014

ᐊᐃᐳᕈ 3, 2014