ᕿᒥᕐᕈᓂᖅ

ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᒻᒥᑦ ᑲᒪᔨᐅᔪᒧᑦ ᕿᒥᕐᕈᑎᑕᐅᔪᒪᔪᑦ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᖅᑳᖃᑦᑕᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᕿᒥᕐᕈᑎᑕᐅᓚᐅᓐᖏᓐᓂᖏᓐᓂ ᐱᒋᐊᕐᓗᑎᒃ ᓯᑎᐱᕆ 1−ᒥᑦ ᔫᓂ 30-ᒧᑦ. ᕿᒥᕐᕈᑎᑕᐅᔪᒪᔪᑦ ᐅᖄᓚᖃᑦᑕᕆᐊᓖᑦ ᐅᕗᖓ (867) 975-5156−ᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᓗᑎᒃ ᐅᕗᖓ ᑐᕌᕈᑎᒧᑦ CRennie@assembly.nu.ca. ᐊᐅᔭᐅᑎᓪᓗᒍ ᕿᒥᕐᕈᑎᑕᐅᔪᑦ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᐅᖁᔭᐅᓇᑎᒃ 10-ᓂᑦ ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑯᑦ ᕿᒥᕐᕈᑎᑕᐅᔪᑦ, ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᒥᑦ ᑕᓪᓕᕐᒥᒻᒧᑦ 10:30−ᒥ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ ᐱᒋᐊᕐᓗᑎᒃ ᔪᓚᐃ 1-ᒥᑦ ᐋᒡᒋᓯ 31-ᒧᑦ. ᑐᒃᓯᕋᐅᑏᑦ ᑲᒪᔨᖃᕐᓗᑎᒃ ᕿᒥᕐᕈᑎᑕᐅᔪᒪᔪᓄᑦ ᐃᓄᒋᐊᓐᓂᖅᓴᐅᔪᓄᑦ ᓯᕗᓂᖓᒍᑦ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᖅᓯᒪᒋᐊᓖᑦ. ᓇᑯᕐᒦᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᒪᓕᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕋᒃᓯ.