ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᒐ ᖃᓄᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᐸᕋ?

Submitted by webadmin on Thu, 05/27/2010 - 13:43

ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᑦ ᑐᕌᕈᑎᖏᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᖏᓪᓗ (ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᕝᕕᒋᔭᖏᓐᓃᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂ), ᓱᒃᑲᔪᒃᑰᕈᑎᖏᑦ, ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒃᑰᖕᒪᖔᖏᓐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓯᒪᔪᑦ ᑕᑯᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑕᑎᑦ, ᐊᑕᖏᖅᖢᑎᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᖕᒪᑕ.