ᒥᓂᔅᑕᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᖃᓄᖅ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᒪᑕ?

Submitted by webadmin on Thu, 05/27/2010 - 15:10

ᒥᓂᔅᑕᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᓂᑦ.  ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓵᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᑎᑦᑐᐃᓐᓇᐅᓲᖑᕗᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇᓗ ᑲᑎᓐᖓᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᑎᒪᓂᖓᑦ ᑕᐃᔭᐅᖃᑦᑕᖅᖢᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᕗᒃᑲᖅᑕᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᓂᖓᓐᓂᒃ.  ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑲᑎᒪᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᖃᑎᒥᖕᓂᒃ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᓐᖑᖅᑎᑦᑎᓲᖑᕗᑦ ᒥᓂᔅᑕᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᔪᒪᔭᕐᒥᓂᒃ.  ᐊᑐᓂ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᓐᖑᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᕕᖃᖅᑎᑕᐅᔪᐃᓐᓇᐅᓲᖑᕗᑦ ᓂᓪᓕᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ.  ᐸᐃᑉᐹᑎᒍᑦ ᓂᕈᐊᖅᖢᑎᒃ ᓂᕈᐊᖅᖠᓲᖑᕗᑦ ᒥᓂᔅᑕᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᒃᓴᖏᓐᓂᒃ.