ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᕆᖅᓯᐅᔨᔾᔪᑎᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ

ᑖᓐᓇ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᕆᖅᓯᐅᔨᔾᔪᑎᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑕᐅᓯᒪᕗᖅ ᐃᑲᔪᕈᑎᐅᓂᐊᕐᓗᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᖓᓂ.

ᑖᓐᓇ ᐅᖃᓕᓛᒐᖅ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᕗᖅ ᐃᓗᓕᖅᑐᔪᓂᒃ ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᒍᑎᐅᔪᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᑐᐃᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᓄᖅ ᐋᖅᑭᑎᖅᓯᒪᓂᖃᕐᒪᖔᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᐊᐅᓚᓂᖃᓲᖑᒻᒪᖔᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᒃᓴᕐᓂᒃ ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᓂᓪᓗ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᓲᓂᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᔪᓄᑦ.

ᑖᒃᑯᐊ ᑲᑎᒪᔨᓕᕆᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᐅᑉ ᑖᒃᓱᒪ ᑎᒥᐅᔫᑉ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᓪᓚᕆᒋᕙᐃᑦ. ᑲᑎᒪᔩᑦ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᓲᑦ ᒪᓕᑦᑐᑎᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᐅᑉ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᐱᖁᔭᖓᓂᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᒪᔨᐅᔪᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ; ᐊᐅᓚᑦᔨᓪᓗᑎᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓵᖏᓐᓂᑦ, ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᖏᓐᓂᑦ, ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔫᓯᐊᖏᓐᓂᑦ; ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑕᐅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑐᑎᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᐅᑉ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓂᑦ. ᖃᑯᑎᒃᑯᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐊᖏᖃᑦᑕᓲᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᖁᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᑐᐊᒐᐅᓂᐊᖅᑐᓂᓪᓗ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᒍᓐᓇᖅᑕᖏᓐᓂᑦ. ᑕᐃᒪᓕ ᐊᔾᔨᒌᓐᓂᖏᑉᐸᑎᒃ ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᒋᐊᕈᑏᑦ ᐅᕙᓃᑦᑐᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᒪᓕᑦᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅᒪ ᑖᓐᓇ ᑭᖑᓪᓕᐅᕋᑖᖅᑐᖅ ᒪᓕᑦᓴᖅᑕᐅᒋᐊᖃᕋᔭᖅᑐᖅ.

ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᒃᑯᑦ ᐅᕙᖓ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓂᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᒪᒍᑎᒃ ᐆᒪ ᐅᖃᓕᒫᒐᐅᑉ ᐃᓗᓕᖑᓐᓂᑦ.

ᔮᓐ ᑯᕘᒃ
ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᐅᑉ ᑎᑎᕋᖅᑎᖓ