ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᕗᓕᐅᖅᑎᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᓇᖕᓂᐅᓂᐊᖅᑑᑉ ᐅᓪᓗᖓᓐᓂᒃ ᖃᓄᕐᓗ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᐊᕐᓂᕐᒥᓂᒃ

Nov 15 2021

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᓄᕕᐱᕆ 15, 2021) - ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕗᑦ 2021−ᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᕗᓕᐅᖅᑎᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᓇᖕᓂᐅᓂᐊᖅᑑᑉ ᐅᓪᓗᖓᓐᓂᒃ ᖃᓄᕐᓗ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᐊᕐᒪᖔᕐᒥᓂᒃ. ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᕋᖅᑕᐅᕗᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᓕᒫᑦ ᐃᓚᐅᔪᐃᓐᓇᐅᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᑖᓐᓇ ᑲᑎᒪᓂᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᐳᖅ ᑲᑎᒪᕐᔪᐊᕐᕕᐊᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑦ, ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ 10:00-ᒥ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ (ᑲᓇᖕᓇᐅᑦ ᓯᕿᖖᒍᔭᖓ) ᐱᖓᑦᑎᕐᒥ, ᓄᕕᐱᕆ 17, 2021-ᖑᓕᖅᐸᑦ. ᐅᖃᖅᑎᐅᑉ, ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᑉ ᐊᒻᒪ ᒥᓂᔅᑕᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐸᐃᑉᐹᑎᒍᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ. ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᖃᖅᑎᐅᑉ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓂᖓ. ᐅᖃᖅᑎᓐᖑᖅᑎᑕᖅ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᒪᓂᖓᓐᓂᒃ.

ᑐᒡᓕᐊ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᖅᑐᖅ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᑉ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓂᖓ. ᐊᑐᓂ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᓐᖑᖅᑎᑕᑦ ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ. ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓐᖏᑦᑐᑦ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᓐᖑᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᐱᖅᓱᑲᑕᒍᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ. ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᒃ ᒪᓕᒐᓂᒃ ᒪᓕᒡᓗᑎᒃ ᓂᕈᐊᕐᓂᖃᕐᓂᐊᕐᒪᖔᖏᑦ ᑐᓂᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᓂᕈᐊᕆᐊᓚᐅᓐᖏᓐᓂᖏᓐᓂ.

ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒃᓯᒪᕗᑦ ᒥᓂᔅᑕᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ 9−ᖑᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ (ᓯᕗᓕᖅᑎ ᐊᒻᒪ 8 ᒥᓂᔅᑕᐃᑦ). ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᓯᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖓᑦ ᐅᖃᖅᓯᒪᕗᖅ ᓯᕗᓕᖅᑎ ᑐᓂᐅᖅᑲᐃᔨᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓂᒃ ᒥᓂᔅᑕᐃᑦ ᓇᓕᐊᖕᓂᒃ ᐱᓕᕆᕕᖕᓂᒃ ᑎᒍᒥᐊᕐᓂᐊᕐᒪᖔᑦ.

ᑕᖅᑲᒃᑯᐊ ᑲᑎᒪᕐᔪᐊᕐᕕᖕᒧᑦ ᐳᓛᕐᕕᖕᓄᓪᓗ ᓱᓕ ᐃᓯᖅᑎᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᔪᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ 19 ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᐃᑦᑕᐃᓕᒪᔾᔪᑏᑦ ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᕗᓕᐅᖅᑎᓂᒃ ᓂᕈᐊᕐᓂᐅᑉ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖓ ᐃᕐᖐᓐᓇᖅ ᑕᓚᕖᓴᒃᑰᖅᑎᑕᐅᑲᐅᑎᒋᓂᐊᖅᑐᑦ ᖁᒻᒧᐊᒃᑎᑕᐅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᐱᑐᒃᓯᒪᐅᑎᒃᑯᓪᓗ, ᕕᐅᓪ-ᑯᑦ (ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖ 513) ᐊᒻᒪ Shaw (ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖ 289 - ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖ 289 - ᓄᑕᐅᓐᖏᑦᑐᑦ / ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖ 489 - ᓄᑖᖅ). ᑲᑎᒪᕐᔪᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᕐᖐᓐᓇᖅ ᓴᖅᑭᔮᕐᓂᖏᑦ ᐅᑯᑎᒎᓈᖅᑐᑦ: http://video.isilive.ca/nunavut/. ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᑕᐃᑦ ᓈᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᑐᓴᖅᓴᐅᑲᐅᑎᒋᔪᓂᒃ ᓈᓚᒍᓐᓇᖅᑐᑦ FM ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᐅᑯᐊ: ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᖅ: 92.5 / ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ: 94.7 / ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ: 102.1.

-30-

ᑐᑭᓯᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᐃᑦ:
ᔮᓐ ᑯᐊᒃ, ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎ
LegInfo [at] assembly [dot] nu [dot] ca

AttachmentSize
ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᕗᓕᐅᖅᑎᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᓇᖕᓂᐅᓂᐊᖅᑑᑉ ᐅᓪᓗᖓᓐᓂᒃ ᖃᓄᕐᓗ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᐊᕐᓂᕐᒥᓂᒃ145.44 KB