ᐱᖁᔭᒃᓴᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᑦ

Bills that have been passed become the responsibility of the Nunavut Department of Justice.

For information about Bills and Legislation, please visit our About Bills and Legislation page.

Below is a list of bills currently before the Assembly.

Bill Number / Title ᖃᐅᔨᒃᑲᐅᑦ ᐅᓪᓗᖓ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᐅᖃᓕᒫᖅᑕᖅ ᑐᒡᓕᐊᓂ ᐅᖃᓕᒫᖅᑕᖅ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᑲᑎᒪᑐᐃᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᐱᖓᔪᐊᓂ ᐅᖃᓕᒫᖅᑕᖅ ᑲᒥᓴᓇᐅᑉ ᐊᖏᖅᑖ

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 7

ᐊᑐᖅᑕᐅᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᕐᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐃᓕᓴᐃᔾᔪᑕᐅᔪᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ
ᒪᐃ 25, 2022 ᒪᐃ 26, 2022 ᒪᐃ 27, 2022 ᔫᓂ 6, 2022 ᔫᓂ 13, 2022 ᔫᓂ 13, 2022 ᔫᓂ 13, 2022

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 6

ᐱᖁᔭᖅ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᔪᖅ ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ
ᒪᐃ 25, 2022 ᒪᐃ 26, 2022 ᒪᐃ 27, 2022 ᔫᓂ 2, 2022 ᔫᓂ 13, 2022 ᔫᓂ 13, 2022 ᔫᓂ 13, 2022

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 5

ᐱᖁᔭᖅ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᐱᖁᔭᐃᑦ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥᑦ ᐅᓪᓗᕆᔭᐅᑎᓪᓗᒍ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓇᐃᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᓪᓗ
ᒪᐃ 25, 2022 ᒪᐃ 26, 2022 ᒪᐃ 27, 2022 ᔫᓂ 2, 2022 ᔫᓂ 13, 2022 ᔫᓂ 13, 2022 ᔫᓂ 13, 2022

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 4

ᖁᔭᓈᖅᑕᐅᔪᖅ ᐱᖁᑎᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᓕᒃᓴᕆᔭᐅᔪᑦ ᐱᖁᔭᖅ, 2020-2021
ᒫᔾᔨ 7, 2022 ᒫᔾᔨ 8, 2022 ᒫᔾᔨ 9, 2022 ᒫᔾᔨ 15, 2022

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 3

ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓄᑦ (ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᔭᐅᓂᖏᓐᓄᓪᓗ) ᐱᖁᔭᖅ, ᓈᓴᐅᑎᖓ 2, 2021-2022
ᒫᔾᔨ 7, 2022 ᒫᔾᔨ 8, 2022 ᒫᔾᔨ 8, 2022 ᒫᔾᔨ 21, 2022 ᒫᔾᔨ 21, 2022 ᒫᔾᔨ 21, 2022

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 2

ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑎᑦᔪᑎᓄᑦ (ᐊᑭᑐᔫᑎᓄᑦ) ᐱᖁᔭᖅ, 2022-2023 ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᖅ
ᒫᔾᔨ 7, 2022 ᒫᔾᔨ 8, 2022 ᒫᔾᔨ 8, 2022 ᒫᔾᔨ 18, 2022 ᒫᔾᔨ 18, 2022 ᒫᔾᔨ 21, 2022

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 1

ᐊᑐᖅᑕᐅᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᑦᔪᑎᒃᓴᕐᓄᑦ (ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐋᖅᑭᓯᒪᔭᐅᓂᖏᓄᓪᓗ) ᐱᖁᔭᖅ, 2022-2023
ᒫᔾᔨ 7, 2022 ᒫᔾᔨ 8, 2022 ᒫᔾᔨ 8, 2022 ᒫᔾᔨ 21, 2022 ᒫᔾᔨ 21, 2022 ᒫᔾᔨ 21, 2022