Joseph Inagayuk Quqqiaq

Maligaliuqti: 
Netsilik
Legislative Office: 

.

Kivgarviup Kivgarviup Havagvia: 

.

Joseph Inagayuk Quqqiaq nigoaktaohimayok nigoaktitihimangmata tatvani nigoaktitihimangmata Aktopa 25, 2021, kivaktoiluni nigoakviohimayomit Netsilikmi tatvani 6th Maligaliokviatni Nunavut.

Nigoaktaoniahakhuni, Mr. Quqqiaq havaghimayok tatvani Qiniq SSI Micro-kuni havakahuni Nunaliitni Kagityaoyalikiyiovluni. Mr. Quqqiaq ilihaghimavluni naonaipkutikaktok haffuminga kungialioktaohimayonik ihoaghaiyiovluni.

Mr. Quqqiaq havakakhimangiyok Togliani Ihivaotaovluni tatvani Katimayiitni ukkua Inuit Kungialioktioyot Timingatni tatvalo kangagalok havakaghimayot akkiliktoktaohimaitomik tatvani Taloyoak-mi nunaliitni tiiviilikiyiohimayok tatvalo Isuma TiiViitkuni

Joseph nuliangalo Clara Quqqiaq hagimahuktok angayokanguvlotik hapkuninga notakamingnik Brandy, Caylon, Charlene, Charmaine tatvalo Clarence. Mr. Quqqiaq inmikut koviagiyakaktok hapkuninga angoniaknikut, ikalukhioknikut, attoktuyaknikut tatvalo kagitaoyalikiniut kungiaklioknikutlo.