Daniel Qavvik

Maligaliuqti: 
Tahiuyaryuaq
Legislative Office: 

Uqaut: (867) 
Kayumiktukkut: (867)
Qaritauyakkut:

Kivgarviup Kivgarviup Havagvia: 

P.O. Box 228
Sanikiluaq, NU
X0A 0W0
Uqaut: (867) 266-8518
Kayumiktukkut: (867) 266-8315
Qaritauyakkut: danielqavvik [at] hudsonbaymla [dot] ca

Daniel Qavvik nigoaktaohimayok tatvani nigoaktitihimangmata Aktopa 25, 2021-mi, kivgaktoinighuni tatvani Tasiujakjuami uvani 6th Maligaliokviatni Nunavut.

Nigoaktaoniahakhuni, Mr. Qavvik havaghimayok Anguhikiyiovluni tatvani kavamatkut Havakviatni Avatilikiyiit Mr. Qavvik innighihimayok tatvani Nunavut ilihagiakpalikviatni Avatilikinikut kagitaoyalikiyiit Ilihakviatni.

Mr. Qavvik kangagalok kinniktioliktok nunamini tatvalo angoniaktiovluni.

Daniel nuliangalu Margaret Qavviq hagimahuktok angayokanguvlutik notakamingnot Daniel, Jacquinta, Madalie, Stella unalo Rosalinda. Mr. Qavviq illikut alliagiyakaktok hapkuninga ilaliotivlugit anguniaknikut tatvalo allanik ahianik hilami hulilokakutinik.