Una Ihumagiyautiaqtuq Quasa Kusugak

Maligaliuqti: 
Kangirliniq Hivuraa

Minista Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhaqautikkut

Minista munariyalik Nunavunmi Igluliqiyiryuatkunik

Legislative Office: 

Uqaut: (867) 975-5074
Kayumiktukkut: (867) 975-2034
Qaritauyakkut: lkusugak [at] gov [dot] nu [dot] ca

Kivgarviup Kivgarviup Havagvia: 

P.O. Box 887
Rankin Inlet, NU
X0C 0G0
Uqaut:(867) 645-4866
Kayumiktukkut: (867) 645-4865
Qaritauyakkut: lornekusugak [at] rankininletsouthmla [dot] ca

Quasa Kusugak niruaqtauhimayuq tatvani niruaqnaqtitlugu Aktupa 30, 2017-mi, kivgaktuiniarhuni niruaqvigiyani Kangirhiniup Hivurani tatvani Talimani Maligaliurviatni Nunavumiut.

Mr. Kusugak niruaqtauhimayuq kivgaktuiniarhuni Atanguyauyut Katimayiitni tatvani Nuvaipa 17, 2017-mi katimakjuaktitlugit ukkua Nunavumi Hivuliktiita Katimayiit. Kivgaktuiluni Ministauniaktuq Kusugak angiktauvluni angiktauhimayuq havakvighamingnut Nuvaipa 21, 2017-mi. Inmi kivgaktuiniaktuq Ministauluni Nunaliitni uvalu Kavamtkut Hannaviitnik tatvalu Ministauluni Nunavumi Igluliriqjuakut Timingatni.

Mr. Kusugak Niruaqtauvarhimayuq tatvani Pingahuatni Maligaliurviup, tatvana kaffinik havaqarhimayuq, illaliutivlugit Kavamatkuni Hivuliktiguyauhimavluni, Ministauhimayuq Nunaliitni uvalu Kavamatkuni Hannayiuyuni tatvalu Ministauhimangmiyuq tatvani Havaktut Qayanaitqutirhaitnik tatvalu Annirhimayunik Ikkayuhiakutaitnik Katimayiuyuni.

Mr. Kusugak havaqqaqparhimayuq kaffinik kavamatkuni havakviitni, illaliutivlugit pingahuikturhuni Maiyauhimayuq Kangirhinikmi. Taimani havalirhakhimagami havaqqarhimayuq Atanguyauvluni tatvani his career, Mr. Kusugak Kivalliq Inuit Katuyikatigit-kuni tatvalu Atangutauluarhimayuq tatvani Havakviatni Nunavumi Ihuarhaiyiuyut Illihakpalikutirhaita Katimayiitni.

Mr. Kusugak appauyuq pingynik panikarhuni ukkua, Kandace Agiaq, Nuatii tatvalu Terri Akpalialuk, pamirhimayait piqqatigivlugu nulliani una Sally.